A Flight      
  1st Low Gross Cindy Paulmier 41
       
July 10, 2018 2nd Low Gross Sharon Birtcil 42
Tournament: FINISH BIG      
Score on Last 3 holes 1st Low Net Cindy Paulmier 28
       
  2nd Low Net Sharon Birtcil 33
    Sandy Wilks 33
       
Tournament Winners 1st Cindy Paulmier 12
       
  2nd Sharon Birtcil 13
B Flight      
  1st Low Gross Karen Beardsley / Jackie Saber 49
       
  2nd Low Gross Jill Dart 50
       
  1st Low Net Karen Beardsley 32
       
  2nd Low Net Jackie Saber 33
       
Tournament Winners 1st Debbie Borst / Jill Dart 15
    Sue Ferranto / Mary Mackey 15
    Sally Moldovan / Amy Morrison 15
    Danell Sowers 15
       
  2nd Karen Beardsley / Patti Larson 16
    Jackie Saber 16
C Flight      
  1st Low Gross Darcy Marek 47
       
  2nd Low Gross Deb Sumner / Diedra Swanson 51
       
  1st Low Net Darcy Marek 29
       
  2nd Low Net Martha Betts / Deb Sumner 32
       
Tournament Winners 1st Martha Betts / Darcy Marek 15
    Diedra Swanson 15
       
  2nd Grace Backstrom / Karen Peterson 16
    Lee Spangler 16
D Flight      
  1st Low Gross Gail Kirsch / Amy Stewart 50
July 10, 2018      
Tournament: FINISH BIG 2nd Low Gross Becky Carlson / Donna Zariczny 55
Score on Last 3 holes      
  1st Low Net Amy Stewart 28
       
  2nd Low Net Gail Kirsch 29
       
Tournament Winners 1st Becky Carlson / Gail Kirsch 1
    Amy Stewart 16
       
  2nd Betsy Foley / Cyndi Shield 17
E Flight      
  1st Low Gross Bett McPherson 57
       
  2nd Low Gross Jennie Caldwell / Donna Herzog 59
    Carolyn McBride 59
  1st Low Net    
    Jan Moore 29
  2nd Low Net    
    Jennie Caldwell / Betty McPherson 32
Tournament Winners 1st    
    Jan Moore 17
  2nd    
    Jennie Caldwell / Donna Herog 19
    Tammy Lauger / Carolyn McBride 19
    Betty McPherson 19
No Handicap Flight      
  1st Low Gross Jen Dilks 51
       
  2nd Low Gross Kayla Cochran 56
       
Tournament Winners 1st Jen Dilks 15
       
  2nd Kayla Cochran 19
       
Overall Winners Low Gross Cindy Paulmier 41
       
  Low Net Cindy Paulmier / Amy Stewart 28
       
       
Event Winner Closest 3rd shot to the pin - hole #2 - Darcy Marek 7' 3"  

 

Flight A   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Pos Player R-Par: 4 4 5 3 5 4 4 3 4 Score
1 Birtcil, Sharon   4 5 6 *2 7 5 5 3 5 42
2 Hill, Barb   6 5 6 4 7 5 6 4 5 48
3 Paulmier, Cindy   4 5 6 3 *6 5 5 3 *4 41
4 Shea, Sue   5 5 8 3 8 *4 5 4 6 48
5 Wilks, Sandy   5 *4 *5 4 7 5 5 4 6 45
                         
  Skins   Hole     Score          
  Wilks, Sandy     2     4          
  Wilks, Sandy     3     5          
  Birtcil, Sharon     4     2          
  Paulmier, Cindy     5     6          
  Shea, Sue     6     4          
  Paulmier, Cindy     9     4          
                         
    6 skins @ $4.00 each                

 

Fight B   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Pos Player R-Par: 4 4 5 3 5 4 4 3 4 Score
1 Beardsley, Karen   5 6 7 4 6 5 6 5 5 49
2 Borst, Debbie   5 5 9 4 8 6 6 *3 6 52
3 Dart, Jill   5 7 6 3 9 5 5 4 6 50
4 Eldridge, Bev   7 6 6 4 7 5 8 5 6 54
5 Ferranto, Sue   7 5 7 6 6 7 5 5 5 53
6 Hamler, Lisa   6 7 6 4 7 4 5 5 7 51
7 Larson, Patti   5 8 7 3 9 4 5 5 6 52
8 Mackey, Mary   6 7 6 4 6 7 5 5 5 51
9 Moldolvan, Sally   5 7 8 4 6 6 6 4 5 51
10 Morrison, Amy   7 10 7 5 7 4 5 5 5 55
11 Sowers, Danell   7 8 6 3 7 5 5 4 6 51
12 Wilson, Susan   7 7 8 3 8 6 7 5 7 58
                         
  Skins   Hole     Score          
  Borst, Debbie     8     3          
                         
    1 skin @ $60.00                  

 

Flight C   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Pos Player R-Par: 4 4 5 3 5 4 4 3 4 Score
1 Backstrom, Grace   6 9 6 3 7 5 5 4 7 52
2 Bajorek, Linda   6 6 7 4 8 6 5 6 7 55
3 Betts, Martha   6 7 6 4 8 6 6 *3 6 52
4 Kubas, Tricia   7 6 10 3 7 6 9 5 6 59
5 Marek, Darcy   5 5 7 4 6 5 5 5 5 47
6 Olofson, Becky   5 8 9 4 9 7 7 6 7 62
7 Petersen, Karen   *4 7 6 9 11 6 5 5 6 59
8 Shields, Sue   7 6 6 5 6 6 6 5 6 53
9 Sobkowski, Betsy   5 5 *5 5 9 6 5 6 8 54
10 Spangler, Lee   7 6 8 5 8 8 5 4 7 58
11 Sumner, Deb   6 6 7 3 7 5 7 5 5 51
12 Swanson, Diedra   5 7 10 3 6 5 5 5 5 51
                         
  Skins   Hole     Score          
  Petersen, Karen     1     4          
  Sobkowski, Betsy     3     5          
  Betts, Martha     8     3          
                         
    3 skins @ $20.00                  

 

Flight D   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Pos Player R-Par: 4 4 5 3 5 4 4 3 4 Score
1 Carlson, Becky   8 7 7 4 8 5 6 4 6 55
2 Foley, Betsy   5 7 8 4 7 9 5 6 6 57
3 Gern, Patty   8 5 9 3 9 6 6 6 8 60
4 Kirsch, Gail   6 7 8 3 *6 *4 5 4 7 50
5 Shield, Cyndi   6 7 8 5 8 6 6 6 *5 57
6 Smith, Kris   9 7 8 5 8 6 6 6 8 63
7 Stewart, Amy   *4 6 *6 4 7 7 6 4 6 50
8 Zariczny, Donna   6 5 7 4 7 6 6 6 8 55
                         
  Skins   Hole     Score          
  Stewart, Amy     1     4          
  Stewart, Amy     3     6          
  Kirsch, Gail     5     6          
  Kirsch, Gail     6     4          
  Shield, Cyndi     9     5          
                         
    5 skins @ $8.00 each                

 

Flight E   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Pos Player R-Par: 4 4 5 3 5 4 4 3 4 Score
1 Caldwell, Jennie   8 6 9 *3 8 6 6 5 8 59
2 Herzog, Donna   6 7 7 4 9 7 8 4 7 59
3 Lauger, Tammy   9 8 10 4 9 7 7 4 8 66
4 McBride, Carolyn   7 7 7 5 7 7 5 10 *4 59
5 McPherson, Betty   6 6 7 4 9 6 7 6 6 57
6 Moore, Jan   8 6 8 5 10 6 5 5 7 60
7 Olson, Debbie   8 7 8 6 7 7 8 6 7 64
8 Schrader, Melissa   7 *5 8 5 7 6 7 9 7 61
                         
  Skins   Hole     Score          
  Schrader, Melissa     2     5          
  Caldwell, Jennie     4     3          
  McBride, Carolyn     9     4          
                         
    3 skins @ $13.25 each